System logo
Úvod / VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

NA OSTRÚ PREVÁDZKU POŽIČIAVANIA ZDIEĽANÝCH ELEKTRO-BICYKLOV V MESTE TRNAVA

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu založeného zmluvou o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „Nájomná zmluva“) podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorenou medzi Mestom Trnava ako prenajímateľom dopravného prostriedku (ďalej len „Mesto“), ktorým je elektro-bicykel registrovaný v systéme požičiavania elektro-bicyklov (ďalej len „systém Bikesharing“) a fyzickou osobou, ktorou je občan alebo návštevník mesta Trnava, ako nájomcom dopravného prostriedku (ďalej len „Užívateľ“).

 Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom podpisu nájomnej zmluvy zo strany Užívateľa na základe registrácie v systéme Bikesharing, spôsobom popísaným v týchto VOP.Nájomná zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ktorým je Mesto viazané.

 2. Základné podmienky

Užívateľ je oprávnený na základe úspešnej registrácie v systéme Bikesharing  za podmienok  určených týmito VOP dočasne užívať elektro-bicykel za odplatu určenú cenníkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a je zverejnený na stránke www.arboriabike.sk.

Registrovať sa môžu osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov.

Užívateľ sa môže registrovať do systému Bikesharing tromi spôsobmi:

1. Osobne na Mestskom úrade v Trnave

Užívateľ sa príde registrovať na kontaktné miesto, ktorým je Mestský úrad, Trhová 3,  917 71 Trnava. Súčasne s registráciou sa spíše Nájomná zmluva. Pri spisovaní nájomnej zmluvy Mesto potrebuje od Užívateľa údaje: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu. Uvedené údaje overí Mesto na základe Občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu, ktorého predloženie je podmienkou pre registráciu Užívateľa do systému Bikesharing. Po úspešnej registrácii sa Užívateľovi vytvorí užívateľské konto, na základe čoho môže Užívateľ jazdiť na elektro-bicykloch. 

2. Prostredníctvom internetovej stránky www.arboriabike.sk

3. Prostredníctvom mobilnej aplikácie Freebike

Po registrácii spôsobom podľa bodu 2. alebo 3. sa Užívateľovi vytvorí v systéme Bikesharing konto, ktoré ale bude zablokované až do spísania Nájomnej zmluvy. Nájomnú zmluvu je Užívateľ povinný prísť spísať na Mestský úrad v Trnave do 2 pracovných dní odo dňa registrácie, ale najneskôr pred uskutočnením prvej jazdy. Pri spisovaní Nájomnej zmluvy Mesto potrebuje od Užívateľa údaje: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu. Uvedené údaje overí Mesto na základe Občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu, ktorého predloženie je podmienkou pre spísanie Nájomnej zmluvy a pre úspešnú registráciu Užívateľa do systému Bikesharing.  Registrácia je v tomto prípade úspešne zrealizovaná podpísaním Nájomnej zmluvy Užívateľom, na základe čoho bude konto Užívateľa odblokované  a Užívateľ môže začať jazdiť na elektro-bicykloch.  

Elektro-bicyklom určeným na prenechanie do nájmu Užívateľovi sa rozumie elektro-bicykel, ktorý je pripravený na stanici, prípadne na voľne dostupnom verejnom priestranstve. Komunikácia medzi Užívateľom a systémom Bikesharing sa uskutočňuje prostredníctvom mobilnej aplikácie, webovej stránky na základe čísla Užívateľa (loginu), ktoré Užívateľ dostane pri spisovaní Nájomnej zmluvy alebo karty, ak o kartu Užívateľ pri spisovaní Nájomnej zmluvy prejaví záujem V prípade straty karty alebo odcudzenia bude Užívateľovi  vydaná na základe žiadosti nová karta za poplatok 10 €. 

Užívateľ sa v systéme Bikesharing voči Mestu identifikuje prostredníctvom svojho čísla – loginu a PIN. PIN sa odporúča uchovávať v tajnosti. Mesto nenesie zodpovednosť za zneužitie loginu alebo PIN. Stratu alebo možnosť zneužitia loginu alebo PIN je Užívateľ povinný oznámiť Mestu, aby login i PIN mohli byť zablokované. Užívateľ je oprávnený  PIN kedykoľvek zmeniť prostredníctvom internetu, vo svojom konte na adrese www.arboriabike.sk. Každý Užívateľ je zodpovedný za technické zabezpečenie svojho zariadenia tak, aby nebolo možné zneužiť jeho prihlasovacie údaje, a to napríklad formou antivírusového alebo obdobného programu

Užívateľ nesmie prenechať užívanie elektro-bicykla inej osobe, okrem výnimky udelenej v bode 3 . Užívateľ je povinný starať sa o to, aby na elektro-bicykli nevznikla škoda. Užívateľ znáša škodu, pokiaľ ju spôsobí sám Užívateľ, alebo pokiaľ škodu spôsobí osoba, ktorej Užívateľ umožnil svojim konaním alebo opomenutím prístup k elektro-bicyklu.

Prenechanie elektro-bicykla na užívanie Užívateľovi a jeho vrátenie Mestu sa uskutočňuje prostredníctvom systému Bikesharing. Okamihom prenechania elektro-bicykla na užívanie Užívateľovi je odblokovanie elektro-bicykla prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo s využitím karty Užívateľa, ktorými sa Užívateľ prihlási do systému Bikesharing. Okamihom vrátenia elektro-bicykla je odhlásenie Užívateľa zo systému prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo jeho karty. Užívateľ je povinný sa presvedčiť, že elektro-bicykel je riadne vrátený, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie a farebnej svetelnej signalizácie na elektro-bicykli.

3. Pravidlá používania elektro-bicykla

Každý Užívateľ používa elektro-bicykel na vlastnú zodpovednosť, pred prevzatím elektro-bicykla, najneskôr však bezprostredne po prevzatí elektro-bicykla, je povinný skontrolovať  jeho technický stav, najmä (i) brzdy – predné i zadné, (ii) utiahnutie kôl v stredoch, (iii) dotiahnutie stredu (nesmie sa kývať), (iv) dotiahnutie hlavového zloženia, (v) prevádzkyschopnosť riadidiel a sedla, (vi) stav kolies a duší.

Elektro-bicykel nesmie používať osoba mladšia ako 18 rokov, s výnimkou, keď osobe staršej ako 16 rokov udelí zákonný zástupca pri uzatváraní nájomnej zmluvy písomný súhlas na používanie elektro-bicykla alebo doplní súhlas na používanie elektro-bicykla k už uzatvorenej nájomnej zmluve osobitne na Mestskom úrade v Trnave. Pokiaľ Užívateľ umožní využívať systém Bikesharing osobe mladšej ako 18 rokov, napr. poskytnutím svojich prístupových údajov (LOGIN + PIN) alebo poskytnutím platobných prostriedkov a pod., preberá za ňu akúkoľvek zodpovednosť.

Pokiaľ Užívateľ zistí poruchu technického stavu elektro-bicykla, je povinný túto skutočnosť oznámiť Mestu na kontaktné telefónne číslo, e-mail, vyplnením kontaktného formulára alebo funkciou hlásenie porúch v mobilnej aplikácii a elektro-bicykel okamžite vrátiť. Je zakázané, aby Užívateľ akýmkoľvek spôsobom elektro-bicykel opravoval, upravoval, menil jednotlivé súčiastky alebo do neho inak zasahoval. Uvedené sa nevzťahuje v prípade upravenia výšky sedla.

Užívateľ je povinný a zaväzuje sa zaobchádzať s elektro-bicyklom so starostlivosťou riadneho hospodára a používať ho tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu. Počas celej doby užívania elektro-bicykla, Užívateľ zodpovedá za škody na elektro-bicykli a tiež za škodu na zdraví a majetku voči tretím osobám, ktoré spôsobí v súvislosti s užívaním elektro-bicykla, a to bez ohľadu na to, či elektro-bicykel užíval sám, alebo prenechal užívanie elektro-bicykla inej osobe. Ak počas užívania elektro-bicykla Užívateľom dôjde ku krádeži alebo zničeniu elektro-bicykla, zaplatí Užívateľ Mestu cenu elektro-bicykla, v prípade poškodenia elektro-bicykla zaplatí Užívateľ Mestu náklady potrebné na uvedenie elektro-bicykla do pôvodného stavu. Mesto nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli Užívateľovi vzniknúť v súvislosti s používaním elektro-bicykla.

Užívateľ sa zaväzuje neodkladať elektro-bicykel na miestach, kde možno predpokladať krádež elektro-bicykla alebo porušenie práv tretích osôb.

Používať elektro-bicykel možno len na verejne prístupných miestach. Elektro-bicyklom nie je možné vchádzať do uzavretých budov a na súkromné pozemky.

Elektro-bicyklom nie je možné jazdiť na pešej zóne na Hlavnej ulici v meste Trnava.

Vrátenie elektro-bicykla mimo určenej zóny je spoplatnené, výška poplatku je uvedená  v aktuálne platnom cenníku zverejnenom na www.arboriabike.sk.

Kontrolu oprávnenosti užívania môže vykonávať poverený zamestnanec Mesta Trnava a príslušníci Mestskej polície mesta Trnava. Užívateľ je povinný preukázať súčinnosť.

4. Pravidlá cestnej premávky

Užívateľ je povinný pri jazde na elektro-bicykli dodržiavať pravidlá cestnej premávky ako sú určené príslušnými platnými právnymi predpismi najmä zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Je  zakázané jazdiť na jednom elektro-bicykli súčasne viacerým osobám.

5. Dopravná nehoda

Pokiaľ sa Užívateľ stane účastníkom dopravnej nehody, je povinný postupovať podľa platných a účinných príslušných právnych predpisov. Túto skutočnosť je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Mestu na kontaktné telefónne číslo, e-mail alebo vyplnením kontaktného formuláru.

Zároveň je povinný poskytnúť Mestu nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riešenie poistnej udalosti.

Užívateľ nesie zodpovednosť za vznik škody voči tretím osobám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa miery svojho zavinenia. Škodu na elektro-bicykli je Užívateľ povinný uhradiť Mestu.

6. Krádež elektro-bicykla

Krádež elektro-bicykla alebo pokus o krádež, pri ktorom vznikla škoda na elektro-bicykli, je Užívateľ povinný a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu oznámiť Mestu a štátnej polícii SR.

Pokiaľ Užívateľ svojim konaním alebo opomenutím poruší podmienky určené na uplatnenie poistného plnenia poistnou zmluvou alebo týmito VOP (najmä neuzamknutie elektro-bicykla, ponechanie elektro-bicykla na nevhodnom mieste a pod.) a prišlo ku krádeži, poškodeniu alebo zničeniu elektro-bicykla je povinný a zaväzuje sa uhradiť Mestu vzniknutú škodu.

7. Úhrada za používanie elektro-bicykla

Užívateľ sa zaväzuje uhradiť Mestu odplatu za používanie elektro-bicykla (nájomné) podľa cenníka uvedeného na webovej stránke www.arboriabike.sk. Úhrada nájomného sa zrealizuje odčítaním čiastky z kreditu Účastníka. Kreditom sa rozumie čiastka, ktorú Užívateľ skladá Mestu a ktorá je znižovaná o jednotlivé platby za nájom elektro-bicykla. V prípade ak dlžná čiastka presahuje aktuálnu výšku kreditu, je Užívateľ povinný bezodkladne uhradiť túto čiastku Mestu. Za každý deň omeškania je účtovaná zmluvná pokuta vo výške 1% z dlžnej sumy.

8. Sankcie a pokuty

Ak bude Užívateľ používať elektro-bicykel v rozpore s VOP systému Bikesharing elektro-bicykel dostatočne nezabezpečí pred zneužitím, krádežou alebo poškodením je Mesto oprávnené zablokovať mu  užívateľské konto a pri znovu odblokovaní požadovať úhradu zmluvnej pokuty až do  výšky 100 eur a to aj opakovane. Týmto nie je dotknutá povinnosť Užívateľa uhradiť Mestu prípadnú škodu, ktorá Mestu v uvedenej súvislosti vznikne.

Pokiaľ bude Užívateľ používať elektro-bicykel v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo poruší povinnosť vyplývajúcu z týchto VOP alebo z Nájomnej zmluvy a v dôsledku toho, bude uložená sankcia príslušnými orgánmi polície, alebo štátnej správy priamo Mestu, Užívateľ sa zaväzuje takúto sankciu Mestu uhradiť. Mesto je oprávnené požadovať od Užívateľa náhradu za zaplatenú sankciu a vyúčtovať Užívateľovi všetky náklady, ktoré Mestu v súvislosti s úhradou tejto sankcie vznikli.

9. Ochrana osobných údajov

Užívateľ registráciou v systéme Bikesharing berie na vedomie, že v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu medzi užívateľom a Mestom dochádza v zmysle čl.6, ods.1, písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a § 13, ods.1, písm.b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho  totožnosť.

Užívateľ ďalej v súvislosti s plnením a realizáciou práv a povinností v rámci uvedeného zmluvného vzťahu s Mestom registráciou v systéme Bikesharing bol oboznámený so spracovaním osobných údajov v rozsahu: kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, informácie o histórii objednávok, informácie o polohe elektro-bicykla pri jeho prevzatí a vrátení, dátum registrácie do systému Bikesharing, údaje o verifikácii telefónneho čísla.

Spracovávané osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia v zmysle Nájomnej zmluvy a týchto VOP a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane. 

Dotknutá osoba má právo v zmysle čl.15-22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplatniť si svoje práva.

10. Ukončenie zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Mestom zanikne, ak Užívateľ nepoužije systém Bikesharing (t.j. neprevezme si a nevráti elektro-bicykel) alebo nenavýši kredit pod dobu dlhšiu ako jeden rok.

Nájomnú zmluvu  je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu doručenou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v Nájomnej zmluve. Zmluva končí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá uplynie v deň nasledujúci po doručení  výpovede na adresu druhej zmluvnej strany. Užívateľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od podpísania zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

Pohľadávky Mesta voči Užívateľovi ostávajú v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu.

Pri odstúpení Užívateľa od zmluvy má Užívateľ nárok na vrátenie celého nevyčerpaného kreditu. Pri zániku zmluvného vzťahu alebo pri ukončení Nájomnej zmluvy výpoveďou sa z nevyčerpaného kreditu uhradia prípadné pohľadávky Mesta voči Užívateľovi, ostatný nevyčerpaný kredit v týchto prípadoch sa Užívateľovi nevracia a  ostáva Mestu ako úhrada za vyradenie Užívateľa zo systému.

Ukončením zmluvného vzťahu zaniká právo Užívateľa užívať elektro-bicykel zo systému Bikesharing, Užívateľ bude vyradený zo systému Bikesharing a jeho konto Užívateľa bude zablokované.

11. Spoločné a záverečné ustanovenia

Užívateľ berie na vedomie, že ako spotrebiteľ má právo podať na Slovenskú obchodnú inšpekciu návrh na alternatívne riešenie sporu podľa zákona č. 319/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh na mimosúdne riešenie sporu zo zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webových stránok je možné podať aj prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line prevádzkovanej Európskou komisiou.

Iné možnosti riešenia sporu nie sú existenciou vyššie uvedených mimosúdnych spôsobov dotknuté.

Ustanoveniami VOP sa riadi uzatvorená Nájomná zmluva  a každé jednotlivé užívanie elektro-bicykla.

Vzťahy neupravené týmito VOP a Nájomnou zmluvou sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 3. 2019.

Mesto je oprávnené jednostranne zmeniť VOP s tým, že Užívateľ túto zmenu prijíma prvým prevzatím elektro-bicykla do užívania potom, ako budú zmenené VOP zverejnené na webovej stránke www.arboriabike.sk.

Zmeny a doplnky VOP oznámi Mesto na webovej stránke www.arboriabike.sk aspoň 14 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.

Užívateľ registráciou v systéme Bikesharing a podpísaním Nájomnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.

Nájomné zmluvy uzatvorené v rámci skúšobnej prevádzky zostávajú v platnosti.