VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

NA PREVÁDZKU

ZDIEĽANÝCH ELEKTROBICYKLOV V MESTE TRNAVA

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

 1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu založeného zmluvou o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „Nájomná zmluva“) podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorenou medzi Mestskými službami mesta Trnava so sídlom Priemyselná 5,91701 Trnava, IČO 00598135, ako prenajímateľom dopravného prostriedku (ďalej len „MSMT“), ktorým je elektro bicykel (ďalej aj „predmet nájmu“) registrovaný v systéme požičiavania elektro bicyklov (ďalej len „systém Bikesharing“) a fyzickou osobou, ktorou je občan alebo návštevník mesta Trnava, ako nájomcom dopravného prostriedku (ďalej len „Užívateľ“).
 2.   Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom podpisu Nájomnej zmluvy zo strany Užívateľa na základe registrácie v systéme Bikesharing, spôsobom popísaným v týchto VOP. Nájomná zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona
  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k  informáciám) v znení neskorších predpisov, ktorým sú MSMT viazané.

 

II. Základné podmienky

 1.      Užívateľ je oprávnený na základe úspešnej registrácie v systéme Bikesharing, za podmienok určených týmito VOP, dočasne užívať elektro bicykel za odplatu určenú cenníkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a je zverejnený na stránke www.bikesharing.trnava.sk

 

 1.      Registrovať sa môžu osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov.

 

 1.      Užívateľ sa môže registrovať do systému Bikesharing tromi spôsobmi:
 1.      osobne na Mestskom úrade v Trnave

 

Užívateľ sa registruje na kontaktnom mieste, ktorým je Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava (ďalej len „Mestský úrad v Trnave“). Súčasne s registráciou je vypracovaná Nájomná zmluva. Pri vypracovaní návrhu Nájomnej zmluvy MSMT dopĺňa osobné údaje Užívateľa: (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu). Uvedené údaje si overí MSMT na základe predloženia Občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu, ktorého predloženie je podmienkou pre uzatvorenie Nájomnej zmluvy a registráciu Užívateľa do systému Bikesharing. Po úspešnej registrácii je Užívateľovi vytvorené užívateľské konto, na základe čoho môže Užívateľ užívať predmet nájmu v súlade so zmluvou. 

 

 1.      prostredníctvom webovej stránky www.bikesharing.trnava.sk
 2.      prostredníctvom mobilnej aplikácie Freebike.

 

 

 1.      Po registrácii spôsobom podľa odseku 3, písm. b) a c) tohto článku VOP je Užívateľovi vytvorené v systéme Bikesharing konto, ktoré bude zablokované až do uzatvorenia Nájomnej zmluvy. Nájomnú zmluvu je Užívateľ povinný prísť podpísať na Mestský úrad v Trnave do 2 pracovných dní odo dňa registrácie, ale najneskôr pred uskutočnením prvej jazdy. Pri vypracovaní návrhu Nájomnej zmluvy MSMT postupujú podľa ods. 3, písm. a), 3. a 4. veta. Registrácia je v tomto prípade úspešne dokončená podpísaním Nájomnej zmluvy Užívateľom, na základe čoho bude konto Užívateľa odblokované a Užívateľ môže užívať predmet nájmu.

 

 1.      Elektro bicyklom, určeným na prenechanie do nájmu Užívateľovi, sa rozumie elektro bicykel, ktorý je pripravený na stanici, prípadne na voľne dostupnom verejnom priestranstve. Komunikácia medzi Užívateľom a systémom Bikesharing sa uskutočňuje prostredníctvom a) mobilnej aplikácie, b) webovej stránky na základe čísla Užívateľa (loginu a PIN), ktoré Užívateľ dostane pri uzatvorené Nájomnej zmluvy alebo c) karty, ak o kartu Užívateľ pri spisovaní Nájomnej zmluvy prejaví záujem. V prípade straty karty alebo odcudzenia bude Užívateľovi vydaná na základe žiadosti nová karta za poplatok 10,00 EUR.

 

 1.      Užívateľ sa v systéme Bikesharing voči Mestským službám mesta Trnava identifikuje prostredníctvom svojich prístupových údajov – loginu a PIN. PIN sa odporúča uchovávať v tajnosti. MSMT nenesú zodpovednosť za zneužitie loginu alebo PIN. Stratu alebo možnosť zneužitia loginu alebo PIN je Užívateľ povinný oznámiť MSMT, aby login i PIN mohli byť zablokované. Užívateľ je oprávnený PIN kedykoľvek zmeniť vo svojom konte na adrese www.bikesharing.trnava.sk. Každý Užívateľ je zodpovedný za technické zabezpečenie svojho mobilného telefónu či iného zariadenia tak, aby nebolo možné zneužiť jeho prihlasovacie údaje, a to napríklad používaním zabezpečeného prístupu k zariadeniu, antivírusového alebo obdobného programu a pod.

 

 1.      Užívateľ nesmie prenechať užívanie elektro bicykla inej osobe, okrem výnimky udelenej v článku 3 týchto VOP. Užívateľ je povinný starať sa o to, aby na elektro bicykli nevznikla škoda. Užívateľ znáša škodu, pokiaľ ju spôsobí sám Užívateľ alebo pokiaľ škodu spôsobí osoba, ktorej Užívateľ umožnil svojím konaním alebo opomenutím prístup k elektro bicyklu.

 

 1.      Prenechanie elektro bicykla na užívanie Užívateľovi a jeho vrátenie MSMT sa uskutočňuje prostredníctvom systému Bikesharing. Okamihom prenechania elektro bicykla na užívanie Užívateľovi je odblokovanie elektro bicykla prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo s využitím karty Užívateľa, ktorými sa Užívateľ prihlási do systému BikesharingOkamihom vrátenia elektro bicykla je odhlásenie Užívateľa zo systému prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo jeho kartyUžívateľ je povinný sa presvedčiť, že elektro bicykel je riadne vrátený (možnosti vrátenia predmetu nájmu sú uvedené v cenníku).

 

III. Pravidlá používania elektro bicykla

 1.      Každý Užívateľ používa elektro bicykel na vlastnú zodpovednosť, pred prevzatím elektro bicykla, najneskôr však bezprostredne po prevzatí elektro bicykla, je povinný skontrolovať jeho technický stav, najmä:
 1.      brzdy – prednú i zadnú,
 2.      prevádzkyschopnosť riadidiel a sedla,
 3.      stav kolies.

 

 1.      Pokiaľ Užívateľ zistí poruchu technického stavu elektro bicykla, je povinný túto skutočnosť oznámiť MSMT na kontaktné telefónne číslo, e-mail, vyplnením kontaktného formulára alebo funkciou hlásenie porúch v mobilnej aplikácii a elektro bicykel okamžite vrátiť. Je zakázané, aby Užívateľ akýmkoľvek spôsobom elektro bicykel opravoval, upravoval, menil jednotlivé súčiastky alebo do neho inak zasahoval. Uvedené sa nevzťahuje  na prípadné upravenie výšky sedla.

 

 1.      Elektro bicykel nesmie používať osoba mladšia ako 18 rokov s výnimkou, keď osobe staršej ako 16 rokov udelí zákonný zástupca pri uzatváraní Nájomnej zmluvy písomný súhlas na používanie elektro bicykla alebo doplní súhlas na používanie elektro bicykla k už uzatvorenej Nájomnej zmluve osobitne na Mestskom úrade v Trnave. Pokiaľ Užívateľ umožní využívať systém Bikesharing osobe mladšej ako 18 rokov, napr. poskytnutím svojich prístupových údajov (LOGIN + PIN) alebo poskytnutím platobných prostriedkov a pod., preberá za ňu akúkoľvek zodpovednosť.

 

 

 1.      Užívateľ je povinný a zaväzuje sa zaobchádzať s elektro bicyklom so starostlivosťou riadneho hospodára a používať ho tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu. Počas celej doby užívania elektro bicykla Užívateľ zodpovedá za škody na elektro bicykli a tiež za škodu na zdraví a majetku voči tretím osobám, ktoré Užívateľ spôsobí v súvislosti s užívaním elektro bicykla, a to bez ohľadu na to, či elektro bicykel užíval sám alebo prenechal užívanie elektro bicykla inej osobe. Ak počas užívania elektro bicykla Užívateľom dôjde ku krádeži alebo poškodeniu alebo zničeniu elektro bicykla, ktoré bolo zavinené konaním Užívateľa alebo opomenutím povinnosti vyplývajúcej z týchto VOP, zaplatí v prípade poškodenia elektro bicykla Užívateľ MSMT náklady potrebné na uvedenie elektro bicykla do pôvodného stavu a v prípade zničenia elektro bicykla zaplatí Užívateľ MSMT jeho obstarávaciu cenu. MSMT nezodpovedajú za akékoľvek škody, ktoré by mohli Užívateľovi vzniknúť v súvislosti s používaním elektro bicykla.

 

 1.      Užívateľ sa zaväzuje neodkladať elektro bicykel na miestach, kde možno predpokladať krádež elektro bicykla alebo porušenie práv tretích osôb.

 

 

 1.      Používať predmet nájmu možno len na verejne prístupných miestach. Elektro bicyklom nie je možné vchádzať do uzavretých budov a na súkromné pozemky.

 

 1.      Elektro bicyklom nie je možné jazdiť na pešej zóne na Hlavnej ulici v meste Trnava. V prípade, ak Užívateľ poruší tento zákaz, bude mu zablokované konto za porušenie VOP a udelená zmluvná pokuta vo výške podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke www.bikesharing.trnava.sk. Užívateľovi bude konto opätovne odblokované až po predchádzajúcom uhradení zmluvnej pokuty.

 

 1.      Vrátenie elektro bicykla mimo určenej zóny je spoplatnené, výška poplatku je uvedená  v aktuálne platnom cenníku zverejnenom na www.bikesharing.trnava.sk. Vo vyznačenej červenej zóne nie je možné elektro bicykel vrátiť.

 

 1.      Parkovanie (resp. vkladanie) zdieľaných mestských elektro bicyklov v cykloveži (do cykloveže) je zakázané. V prípade, že Užívateľ resp. iná osoba uvedený zákaz poruší
  a spôsobí tým prevádzkovateľovi alebo tretej osobe ujmu, je povinný všetku spôsobenú škodu nahradiť. V prípade registrovaného Užívateľa bude jeho konto zablokované a udelená zmluvná pokuta vo výške podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke www.bikesharing.trnava.sk. Následne bude s uvedeným Užívateľom zmluva vypovedaná podľa článku X. týchto VOP. Možnosť opätovnej registrácie tohto Užívateľa nie je prípustná.

 

 1. Elektro bicykel je zakázané uzamykať zámkom na bicykel alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

 

 1. Kontrolu oprávnenosti užívania môže vykonávať poverený zamestnanec MSMT. Užívateľ je povinný preukázať súčinnosť.

 

 1. Užívateľ je povinný po ukončení jazdy skontrolovať či bol bicykel riadne vrátení a nebeží výpožička (zhasnuté predné a zadné svetlo, kontrola výpožičky v aplikácii). V prípade ak nie je možné riadne ukončiť výpožičku (technická chyba na bicykli), užívateľ bezodkladne kontaktuje MSMT mailom(bikesharing@trnava.sk) telefonicky alebo SMS na telefónnom čísle infolinky (+421 917 335 430). Ak takto užívateľ neurobí nebude mu možné kompenzovať strhnutý kredit a v opačnom prípade, ak úhrada nájomného alebo poplatku za vrátenie mimo určenej zóny presiahne aktuálnu výšku zostávajúceho kreditu, vznikne Užívateľovi záväzok, ktorý je Užívateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, MSMT uhradiť. Za každý aj začatý deň omeškania je účtovaná zmluvná pokuta vo výške 1% z dlžnej sumy.

 

 

 

IV. Pravidlá cestnej premávky

Užívateľ je povinný pri jazde na elektro bicykli dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ako sú určené príslušnými platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Je zakázané jazdiť na jednom elektro bicykli súčasne viacerým osobám.

V. Dopravná nehoda

 

 1.      Pokiaľ sa Užívateľ stane účastníkom dopravnej nehody, je povinný postupovať podľa platných a účinných príslušných právnych predpisov. Túto skutočnosť je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť MSMT na kontaktné telefónne číslo +421  917 335 430, e-mail: bikesharing@trnava.sk alebo vyplnením kontaktného formulára. Zároveň je Užívateľ povinný poskytnúť MSMT nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riešenie poistnej udalosti.
 2.      Užívateľ nesie zodpovednosť za vznik škody voči tretím osobám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa miery svojho zavinenia. Škodu na elektro bicykli je Užívateľ povinný uhradiť MSMT.

 

VI. Krádež elektro bicykla

1) Krádež elektro bicykla alebo pokus o krádež, pri ktorom vznikla škoda na elektro bicykli, je Užívateľ povinný a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu oznámiť MSMT a  Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru SR v Trnave.

2) Pokiaľ Užívateľ svojím konaním alebo opomenutím poruší podmienky určené na uplatnenie poistného plnenia poistnou zmluvou alebo týmito VOP (najmä ponechanie elektro bicykla bez riadneho odhlásenia zo systému Bikesharing, ponechanie elektro bicykla na nevhodnom mieste a pod.) v dôsledku čoho prišlo ku krádeži, poškodeniu alebo zničeniu  elektro bicykla, je Užívateľ povinný a zaväzuje sa uhradiť MSMT vzniknutú škodu.

 

VII. Úhrada za používanie elektro bicykla

 

 1.   Pred začatím používania elektro bicykla je Užívateľ povinný uhradiť v príslušnom kalendárnom roku sezónny poplatok vo výške podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke www.bikesharing.trnava.sk

 

 1.   Uhradením sezónneho poplatku MSMT Užívateľovi pripíše ku kontu Užívateľa v systéme Bikesharing kredit vo výške sezónneho poplatku podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke www.bikesharing.trnava.skKreditom sa rozumie čiastka, ktorú Užívateľ skladá MSMT a ktorá je znižovaná o jednotlivé platby za nájom elektro bicykla, poplatok za vrátenie elektro bicykla mimo určenej zóny, poplatok za pauzovanie.

 

 1.   V prípade, ak úhrada nájomného alebo poplatku za vrátenie mimo určenej zóny presiahne aktuálnu výšku zostávajúceho kreditu, vznikne Užívateľovi záväzok, ktorý je Užívateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, MSMT uhradiť. Za každý aj začatý deň omeškania je účtovaná zmluvná pokuta vo výške 1% z dlžnej sumy.

 

 1.   Po ukončení sezóny sa nespotrebovaný kredit dobitý Užívateľom nad rámec úhrady sezónneho poplatku Užívateľovi pripíše ku kreditu v nasledujúcej sezóne v prípade, ak Užívateľ uhradí sezónny poplatok na nasledujúcu sezónu.

 

 

 1.    V prípade vzniku mimoriadnej objektívnej situácie v dôsledku vyššej moci (najmä, no nie výhradne spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19) a na základe rozhodnutia primátora mesta Trnava môže byť kredit presunutý Užívateľovi do nasledujúceho kalendárneho roka.

 

VIII. Sankcie a pokuty

 

 1.      Ak bude Užívateľ užívať predmet nájmu v rozpore s VOP systému Bikesharing alebo elektro bicykel dostatočne nezabezpečí pred zneužitím, krádežou alebo poškodením, sú MSMT oprávnené zablokovať mu užívateľské konto a udeliť mu zmluvnú pokutu až do výšky 100,00 EUR. Užívateľovi bude konto opätovne odblokované až po predchádzajúcom uhradení zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu pri opakovanom porušovaní VOP Užívateľom možno uložiť opakovane. Týmto nie je dotknutá povinnosť Užívateľa uhradiť MSMT prípadnú škodu, ktorá MSMT v uvedenej súvislosti vznikne.

 

 1.      V prípade porušenia článku III. ods. 7 a  ods. 9 týchto VOP bude Užívateľovi udelená zmluvná pokuta vo výške podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke www.bikesharing.trnava.sk

 

 1.      Pokiaľ bude Užívateľ používať elektro bicykel v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo poruší povinnosť vyplývajúcu z týchto VOP alebo z Nájomnej zmluvy, v dôsledku čoho bude uložená sankcia príslušnými orgánmi Policajného zboru SR alebo štátnej správy priamo MSMT, Užívateľ sa zaväzuje takúto sankciu MSMT uhradiť. MSMT sú oprávnené požadovať od Užívateľa náhradu za zaplatenú sankciu a vyúčtovať Užívateľovi všetky náklady, ktoré MSMT v súvislosti s úhradou tejto sankcie vznikli.

 

 1.      MSMT na základe individuálnych okolností konkrétneho prípadu môže rozhodnúť o prípadnom znížení alebo neudelení zmluvnej pokuty.

 

IX. Ochrana osobných údajov

 

 1.      Užívateľ registráciou v systéme Bikesharing berie na vedomie, že v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a MSMT dochádza podľa čl .6, odseku 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a § 13, ods.1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.
  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.

 

 1.      Užívateľ ďalej v súvislosti s plnením a realizáciou práv a povinností v rámci uvedeného zmluvného vzťahu s MSMT registráciou v systéme Bikesharing bol oboznámený so spracovaním osobných údajov v rozsahu: kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, informácie o histórii objednávok, informácie o polohe elektro bicykla pri jeho prevzatí a vrátení, dátum registrácie do systému Bikesharing, údaje o verifikácii telefónneho čísla.

 

 1.      Spracovávané osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia v zmysle Nájomnej zmluvy a týchto VOP, budú zverejnené len v rozsahu povinne zverejňovanej zmluvy podľa zákona o slobode informácií a nebudú poskytnuté tretej strane.

4) Dotknutá osoba má právo v zmysle čl.15 - 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb a zákona č.18/2018 Z. z.
uplatniť si svoje práva.

 

X. Ukončenie zmluvného vzťahu

 

 1.        Ukončenie zmluvného vzťahu môže nastať:
 1.   odstúpením od zmluvy,
 2.   zánikom zmluvného vzťahu,
 3.   výpoveďou,
 4.   dohodou zmluvných strán.

 

 1.        Užívateľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od podpísania nájomnej zmluvy. Pri odstúpení Užívateľa od Nájomnej zmluvy sa z nevyčerpaného kreditu Užívateľa uhradia prípadné pohľadávky MSMT voči Užívateľovi a zvyšný kredit sa Užívateľovi vráti.

 

 1.        Zmluvný vzťah medzi Užívateľom a MSMT zanikne, ak Užívateľ neuhradí sezónny poplatok  (ak Užívateľ neuhradí  sezónny poplatok pre 2 po sebe nasledujúce sezóny). Pri zániku zmluvného vzťahu sa z nevyčerpaného kreditu Užívateľa uhradia prípadné pohľadávky MSMT voči Užívateľovi a zvyšný kredit sa Užívateľovi vráti na základe písomnej žiadosti.

 

 1.        Nájomnú zmluvu je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, doručenou na adresu druhej zmluvnej strany, uvedenej v záhlaví Nájomnej zmluvy. Zmluva končí okamihom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Pri výpovedi sa z nevyčerpaného kreditu Užívateľa odpočíta kredit vo výške sezónneho poplatku, uhradia sa prípadné pohľadávky MSMT voči Užívateľovi a zvyšný kredit sa Užívateľovi vráti.

 

 1.        Pohľadávky MSMT voči Užívateľovi ostávajú v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu.

 

 1.        Ukončením zmluvného vzťahu zaniká právo Užívateľa užívať predmet nájmu. Užívateľ bude vyradený zo systému Bikesharing a jeho konto Užívateľa bude zablokované

 

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1.      Užívateľ berie na vedomie, že ako spotrebiteľ má právo podať na Slovenskú obchodnú inšpekciu návrh na alternatívne riešenie sporu podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1.      Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh na mimosúdne riešenie sporu z nájomnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom webových stránok, je možné podať aj prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line prevádzkovanej Európskou komisiou na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

 

 1.      Iné možnosti riešenia sporu nie sú existenciou vyššie uvedených mimosúdnych spôsobov dotknuté.

 

 1.      Ustanoveniami VOP sa riadi uzatvorená Nájomná zmluva a každé jednotlivé užívanie elektro bicykla.

 

 1.      Vzťahy neupravené týmito VOP a Nájomnou zmluvou sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi.

 

 1.      Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 02.03.2023.

 

 1.      MSMT je oprávnené jednostranne zmeniť VOP s tým, že Užívateľ túto zmenu prijíma prvým prevzatím elektro bicykla do užívania po tom, ako budú zmenené VOP zverejnené na webovej stránke www.bikesharing.trnava.sk.

 

 1.      Zmeny a doplnky VOP oznámi MSMT na webovej stránke www.arboriabike.sk aspoň 2 dni pred nadobudnutím ich účinnosti.

 

 1.      Užívateľ registráciou v systéme Bikesharing podľa čl. II ods. 3 písm. b) a c) a podpísaním Nájomnej zmluvy podľa čl. II ods. 3 písm. a) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.

 

 1. Nájomné zmluvy uzatvorené v rámci skúšobnej prevádzky zostávajú v platnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK č. 1

Všeobecných obchodných podmienok požičiavania zdieľaných elektro bicyklov v meste Trnava

 

 

Článok I.

Predmet dodatku

 1. Za článok III. „Pravidlá používania elektro bicykla“ Všeobecných obchodných podmienok požičiavania zdieľaných elektro bicyklov v meste Trnava (ďalej aj „VOP“) sa vkladá nový článok III.a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

„III.a Osobitné pravidlá používania nákladného bicykla

 

Osobitným typom elektro bicykla je nákladný bicykel (tzv. Cargo bicykel), pričom pre jeho použitie platia pravidlá určené týmito VOP, s výnimkou pravidiel upravených týmto ustanovením.

Cargo bicykel je účelovo určený na používanie pre rodičov s deťmi, pričom výška dieťaťa nesmie presiahnuť 140cm. Deti sa umiestňujú v prednej, na to určenej časti Cargo bicykla. Za bezpečnosť dieťaťa v plnom rozsahu zodpovedá jeho zákonný zástupca. V prípade prepravovania osoby mladšej ako 15 rokov veku života je Užívateľ povinný zabezpečiť, aby takáto osoba bola počas jazdy vybavená adekvátnou ochranou hlavy (napr. ochrannou prilbou).

 

Užívateľom Cargo bicykla môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa súčasne všetky nasledovné podmienky:

 1.   je platne registrovaná v systéme Bikesharingu mesta Trnava podľa týchto VOP,
 2.   je občan s trvalým pobytom v Trnava,
 3.   zaplatil zálohu v čase rezervácie,
 4.   je osobou staršou ako 18 rokov veku života, pričom užívateľ nesie plnú zodpovednosť za seba a prepravované osoby zmysle VOP a právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Podmienky Užívateľa:

 1.   vek minimálne 18 rokov a súčasne je rodičom jedného dieťaťa staršieho ako 1 rok veku života alebo súrodencom osoby staršej ako 3 roky veku života a
 2.   Užívateľ nesmie prevážať osoby, ktoré nie sú jeho rodinnými príslušníkmi,

 

Podmienky prepravovanej osoby:

 1.   vek minimálne 1 rok,
 2.   maximálny vek 15 rokov,
 3.   maximálna výška 140 cm.

 

Cargo bicykel je možné užívať výlučne za dodržania parametra nosnosti Cargo bicykla, t.j. max. hmotnosť 150kg, ktorá je vrátane užívateľa, prepravovaných osôb a nákladu.

 

Cargo bicykel je možné rezervovať v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka.

Užívanie Cargo bicykla je možné na základe:

 1.     osobnej objednávky v čase úradných hodín Radnice od 8.00 -20.00, alebo
 2.     telefonickej objednávky na tel. č. 033/ 32 36 301, alebo
 3.     e-mailovej objednávky na e-mailovej adrese cargobike@trnava.sk.

Potvrdenie objednávky a obsadenosť (rezervácie) Cargo bicyklov Mesto Trnava oznámi a zverejní vhodným spôsobom na svojej webovej stránke.

 

Užívanie Cargo bicykla je bezplatné.

 

Miestom prevzatia a vrátenia Cargo bicykla je Radnica, Hlavná 1, Trnava.

 

Doba určená na prevzatie a vrátenie Cargo bicykla je denne v čase od 8.00 do 20.00 hod.

Doba jednorazového užívania Cargo bicykla je v pracovných dňoch, sobota-nedeľa/alebo počas sviatkov minimálne 1 hodina a maximálne 3 hodiny, s podmienkou vrátenia Cargo bicykla v dohodnutom termíne.

 

Prevzatie a vrátenie Cargo bicykla sa uskutoční na základe písomného Preberacieho protokolu podpísaného prevádzkovateľom (zodpovedným zamestnancom Mesta Trnava) a Užívateľom.

Užívateľ je pri protokolárnom prevzatí Cargo bicykla povinný mať uhradenú (zloženú) vratnú zálohu/zábezpeku vo výške 50,00 EUR, ktorú môže uhradiť týmto spôsobom:

 1. V pokladni a klientskom centre na Mestskom úrade v Trnave:
 1.     v hotovosti alebo
 2.     bezhotovostne.

Vratná záloha/zábezpeka za každý prevzatý Cargo bicykel slúži:

 1.     na zabezpečenie náhrady prípadného poškodenia bicykla, alebo
 2.     na uhradenie pokuty za prekročenie dohodnutého času užívania. Výška pokuty za prekročenie času používania o viac ako 15 minút je 20,00 EUR.

Po ukončení sezóny bude vratná záloha automaticky prenesená do nasledujúcej bikesharingovej sezóny

Záloha/zábezpeka bude vrátená:

 1.   v prípade nezáujmu ďalšieho užívania Cargo bicykla Užívateľom, a to do 10 pracovných dní od preukázateľného oznámenia užívateľa o záujme ukončenia užívania systému Cargo bicyklov

Poskytovateľ po riadnom zúčtovaní vráti užívateľovi zálohu/zábezpeku v zodpovedajúcej výške.

 

Užívateľ je povinný vrátiť Cargo bicykel vrátane jeho príslušenstva najneskôr v dohodnutom termíne, t.j. v deň a v čase uvedenom v Preberacom protokole pre užívanie Cargo bicykla. Vrátenie Cargo bicykla pred uplynutím dohodnutého termínu je možné.

Mestské služby mesta Trnava, ktoré sú prenajímateľom Cargo bicyklov a Mesto Trnava, ktoré je prevádzkovateľom Cargo bicyklov, si vyhradzujú právo upraviť prevádzkový čas alebo čas odovzdania Cago bicykla do užívania v prípade potreby dlhšieho času na technickú údržbu alebo servis bicykla.“

 

 1. V bode 11 „Spoločné a záverečné ustanovenia“ VOP sa:

-         vypúšťa znenie

„Zmeny a doplnky VOP oznámi MSMT na webovej stránke www.arboriabike.sk aspoň 14 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.“

-         a nahrádza sa znením

„Zmeny a doplnky VOP oznámi MSMT na webovej stránke www.arboriabike.sk aspoň 2 dni pred nadobudnutím ich účinnosti.“

 

 

Článok II.

Záverečné ustanovenia

 1. Ostatné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok požičiavania zdieľaných elektro bicyklov v meste Trnava zostávajú nezmenené.
 2. Tento Dodatok č. 1 VOP nadobúda účinnosť dňom 1.7.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o prevzatí /vrátení Cargo bicykla

 

 

Poskytovateľ:

 

názov:

 

Mestské služby mesta Trnava

adresa:

 

Priemyselná 5, 91701 Trnava

IČO:

 

00 598 135

 

 

Užívateľ:

 

meno a priezvisko:

 

 

adresa trvalého pobytu:

 

 

rodné číslo:

 

 

číslo OP:

 

 

 

Vyplní užívateľ:               /nehodiace sa preškrtnúť/

 

som    /    nie som

 

registrovaný v systéme Bikesharingu mesta Trnava

mám   /    nemám

v prenajme žltý bajk

som    /    nie som

 

rodičom jedného dieťaťa staršieho ako 1 rok veku života

som    /    nie som

 

súrodencom osoby staršej ako 3 roky veku života

mám    /    nemám

 

uhradenú (zloženú) vratnú zálohu/zábezpeku vo výške 50 eur prostredníctvom pokladne klientskeho centra MsÚ - BIKESHARING

 

Poznámka:

Poskytovateľ je oprávnený si správnosť uvedených údajov overiť v informačnom systéme samosprávy mesta Trnava.

 

Prehlásenia užívateľa:

 

Ako užívateľ svojim podpisom protokolu bez výhrad poskytujem súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem Mestu Trnava ako poskytovateľovi služby súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v tomto protokole vrátane prípadných fotokópií osobných dokladov a preukazov, a to za účelom poskytnutia služby a /alebo interných predpisov poskytovateľa vymedzeného predmetom tohto protokolu. Zároveň súhlasím, aby tieto osobné údaje boli poskytovateľom poskytnuté iným subjektom na území SR, ktoré na základe osobitných právnych predpisov vstupujú do právnych procesov súvisiacich s poskytovaním služby. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.

Ako užívateľ svojim podpisom protokolu bez výhrad súhlasím s podmienkami užívania Cargo bicykla podľa VOP.

 

 

Časť A – Protokol o prevzatí Cargo bicykla

 

 

Bicykel evidenčné číslo:

 

 

Miesto prevzatia:

 

 

Dátum prevzatia:

 

 

Čas prevzatia:

 

 

 

Podpis oprávnenej osoby za poskytovateľa:

 

Podpis užívateľa:

 

Podpisom potvrdzujem správnosť údajov uvedených v protokole

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť B – protokol o vrátení Cargo bicykla

 

 

Bicykel evidenčné číslo:

 

 

Miesto vrátenia:

 

 

Dátum vrátenia:

 

 

Čas vrátenia:

 

 

 

Podpis osoby oprávnenej za poskytovateľa:

 

Podpis užívateľa:

 

Podpisom potvrdzujem správnosť údajov uvedených v protokole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK č. 2

Všeobecných obchodných podmienok požičiavania zdieľaných elektro bicyklov v meste Trnava

 

Článok I.

Predmet dodatku

 

 1. V bode 10 „Ukončenie zmluvného vzťahu“ sa vypúšťa pôvodné znenie ods. 3 a nahrádza sa znením:

„Zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Mestskými službami mesta Trnava zanikne, ak Užívateľ neuhradí sezónny poplatok pre 2 po sebe nasledujúce sezóny. Pri zániku zmluvného vzťahu sa z nevyčerpaného kreditu Užívateľa uhradia prípadné pohľadávky MSMT voči Užívateľovi a zvyšný kredit sa Užívateľovi vráti na základe písomnej žiadosti.“

 

Článok II.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Ostatné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok požičiavania zdieľaných elektro bicyklov v meste Trnava zostávajú nezmenené.
 2. Tento Dodatok č. 2 VOP nadobúda účinnosť dňom 1.5.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK č. 3

Všeobecných obchodných podmienok požičiavania zdieľaných elektro bicyklov v meste Trnava

 

Článok I.

Predmet dodatku

 

 1. Znenie článku III.a „Osobitné pravidlá používania nákladného bicykla“ sa vypúšťa a nahrádza sa týmto novým znením:

 

„III.a Osobitné pravidlá používania nákladného bicykla

 

 1.     Osobitným typom elektro bicykla je nákladný bicykel (tzv. Cargo bicykel), pričom pre jeho použitie platia pravidlá určené týmito VOP, s výnimkou pravidiel upravených týmto ustanovením. Cargo bicykel je účelovo určený na používanie pre rodičov s deťmi, pričom výška dieťaťa nesmie presiahnuť 140cm. Deti sa umiestňujú v prednej, na to určenej časti Cargo bicykla. Za bezpečnosť dieťaťa v plnom rozsahu zodpovedá jeho zákonný zástupca. V prípade prepravovania osoby mladšej ako 15 rokov veku života je Užívateľ povinný zabezpečiť, aby takáto osoba bola počas jazdy vybavená adekvátnou ochranou hlavy (napr. ochrannou prilbou).

 

 1.     Užívateľom Cargo bicykla môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa súčasne všetky nasledovné podmienky:
 1.     je platne registrovaná v systéme Bikesharingu mesta Trnava podľa týchto VOP;
 2.     je občan s trvalým pobytom v Trnava,
 3.     zaplatil zálohu v čase rezervácie,
 4.     je osobou staršou ako 18 rokov veku života, pričom užívateľ nesie plnú zodpovednosť za seba a prepravované osoby zmysle VOP a právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 1.     Užívateľom Cargo bicykla môže byť okrem osoby určenej v bode 2) článku III.a týchto VOP aj fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je nájomcom Žltého bajku v zmysle platnej a účinnej Zmluvy o nájme dopravného prostriedku v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami nájmu Žltých bajkov.

 

 1.     Podmienky Užívateľa:
 1.     vek minimálne 18 rokov a súčasne je rodičom jedného dieťaťa staršieho ako 1 rok veku života alebo súrodencom osoby staršej ako 3 roky veku života a
 2.     Užívateľ nesmie prevážať osoby, ktoré nie sú jeho rodinnými príslušníkmi.

 

 1.     Podmienky prepravovanej osoby:
 1.     vek minimálne 1 rok,
 2.     maximálny vek 15 rokov,
 3.     maximálna výška 140 cm.

 

 1.     Cargo bicykel je možné užívať výlučne za dodržania parametra nosnosti Cargo bicykla, t.j. max. hmotnosť 150kg, ktorá je vrátane užívateľa, prepravovaných osôb a nákladu.

 

 1.     Cargo bicykel je možné rezervovať v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka.

Užívanie Cargo bicykla je možné na základe:

 1.     osobnej objednávky v čase úradných hodín Radnice od 8.00 - 20.00, alebo
 2.     telefonickej objednávky na tel. č. 033/ 32 36 301, alebo
 3.     e-mailovej objednávky na e-mailovej adrese cargobike@trnava.sk.

 

Potvrdenie objednávky a obsadenosť (rezervácie) Cargo bicyklov Mesto Trnava oznámi a zverejní vhodným spôsobom na svojej webovej stránke.

 

 1.     Užívanie Cargo bicykla je bezplatné.

 

 1.     Miestom prevzatia a vrátenia Cargo bicykla je Radnica, Hlavná 1, Trnava.

 

 1.   Doba určená na prevzatie a vrátenie Cargo bicykla je denne v čase od 8.00 do 20.00 hod.

 

 1.   Doba jednorazového užívania Cargo bicykla je v pracovných dňoch, sobota-nedeľa/alebo počas sviatkov minimálne 1 hodina a maximálne 3 hodiny, s podmienkou vrátenia Cargo bicykla v dohodnutom termíne.

 

 1.   Prevzatie a vrátenie Cargo bicykla sa uskutoční na základe písomného Preberacieho protokolu podpísaného prevádzkovateľom (zodpovedným zamestnancom Mesta Trnava) a Užívateľom.

 

 1.   Užívateľ je pri protokolárnom prevzatí Cargo bicykla povinný, s výnimkou uvedenou v bode 17 tohto článku VOP, mať uhradenú (zloženú) vratnú zálohu/zábezpeku vo výške 50,00 EUR, ktorú môže uhradiť v hotovosti v pokladni a klientskom centre na Mestskom úrade v Trnave alebo bezhotovostne.

 

 1.   Vratná záloha/zábezpeka v zmysle bodu 13 tohto článku VOP za každý prevzatý Cargo bicykel slúži:
 1.     na zabezpečenie náhrady prípadného poškodenia bicykla, alebo
 2.     na uhradenie pokuty za prekročenie dohodnutého času užívania. Výška pokuty za prekročenie času používania o viac ako 15 minút je 20,00 EUR.

 

 1.   Po ukončení sezóny bude vratná záloha v zmysle bodu 13 tohto článku VOP automaticky prenesená do nasledujúcej bikesharingovej sezóny.

 

 1.   Záloha/zábezpeka v zmysle bodu 13 tohto článku VOP bude vrátená v prípade nezáujmu ďalšieho užívania Cargo bicykla Užívateľom, a to do 10 pracovných dní od preukázateľného oznámenia užívateľa o záujme ukončenia užívania systému Cargo bicyklov. Poskytovateľ po riadnom zúčtovaní vráti užívateľovi zálohu/zábezpeku v zmysle bodu 13 tohto článku VOP v zodpovedajúcej výške.

 

 1.   Ustanovenia bodu 13 až 16 tohto článku VOP sa nevzťahujú na Užívateľa Cargo bicykla opísaného v bode 3 tohto článku VOP.

 

 1.   Užívateľ je povinný vrátiť Cargo bicykel vrátane jeho príslušenstva najneskôr v dohodnutom termíne, t.j. v deň a v čase uvedenom v Preberacom protokole pre užívanie Cargo bicykla. Vrátenie Cargo bicykla pred uplynutím dohodnutého termínu je možné.

 

 1.   Mestské služby mesta Trnava, ktoré sú prenajímateľom Cargo bicyklov a Mesto Trnava, ktoré je prevádzkovateľom Cargo bicyklov, si vyhradzujú právo upraviť prevádzkový čas alebo čas odovzdania Cargo bicykla do užívania v prípade potreby dlhšieho času na technickú údržbu alebo servis bicykla.“

 

Článok II.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Ostatné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok požičiavania zdieľaných elektro bicyklov v meste Trnava zostávajú nezmenené.
 2. Tento Dodatok č. 3 VOP nadobúda účinnosť dňom 1.10.2023.

Partneri