System logo
Úvod / VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

NA PREVÁDZKU

ZDIEĽANÝCH ELEKTROBICYKLOV V MESTE TRNAVA

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu založeného zmluvou o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „Nájomná zmluva“) podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorenou medzi Mestom Trnava ako prenajímateľom dopravného prostriedku (ďalej len „Mesto“), ktorým je elektrobicykel (ďalej aj „predmet nájmu“) registrovaný v systéme požičiavania elektrobicyklov (ďalej len „systém Bikesharing“) a fyzickou osobou, ktorou je občan alebo návštevník mesta Trnava, ako nájomcom dopravného prostriedku (ďalej len „Užívateľ“).
 2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom podpisu nájomnej zmluvy zo strany Užívateľa na základe registrácie v systéme Bikesharing, spôsobom popísaným v týchto VOP. Nájomná zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorým je Mesto viazané.

 

II. Základné podmienky

 1. Užívateľ je oprávnený na základe úspešnej registrácie v systéme Bikesharing, za podmienok určených týmito VOP, dočasne užívať elektrobicykel za odplatu určenú cenníkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a je zverejnený na stránke bikesharing.trnava.sk.
 1. Registrovať sa môžu osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov.
 1. Užívateľ sa môže registrovať do systému Bikesharing tromi spôsobmi:
 1. osobne na Mestskom úrade v Trnave

Užívateľ sa registruje na kontaktnom mieste, ktorým je Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava (ďalej len „Mestský úrad v Trnave“). Súčasne s registráciou je vypracovaná Nájomná zmluva. Pri vypracovaní návrhu nájomnej zmluvy Mesto dopĺňa osobné údaje Užívateľa: (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu). Uvedené údaje si overí Mesto na základe predloženia Občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu, ktorého predloženie je podmienkou pre uzatvorenie nájomnej zmluvy a registráciu Užívateľa do systému Bikesharing. Po úspešnej registrácii je Užívateľovi vytvorené užívateľské konto, na základe čoho môže Užívateľ užívať predmet nájmu v súlade so zmluvou. 

 1. prostredníctvom webovej stránky bikesharing.trnava.sk
 2. prostredníctvom mobilnej aplikácie Freebike.
 1. Po registrácii spôsobom podľa odseku 3 písm. b) a c) tohto článku VOP je Užívateľovi vytvorené v systéme Bikesharing konto, ktoré bude zablokované až do uzavretia Nájomnej zmluvy. Nájomnú zmluvu je Užívateľ povinný prísť podpísať na Mestský úrad do 2 pracovných dní odo dňa registrácie, ale najneskôr pred uskutočnením prvej jazdy. Pri vypracovaní návrhu Nájomnej zmluvy Mesto postupuje podľa ods. 3 písm. a) 3. a 4. veta. Registrácia je v tomto prípade úspešne dokončená podpísaním Nájomnej zmluvy Užívateľom, na základe čoho bude konto Užívateľa odblokované a Užívateľ môže užívať predmet nájmu.
 1. Elektrobicyklom určeným na prenechanie do nájmu Užívateľovi sa rozumie elektrobicykel, ktorý je pripravený na stanici, prípadne na voľne dostupnom verejnom priestranstve. Komunikácia medzi Užívateľom a systémom Bikesharing sa uskutočňuje prostredníctvom a) mobilnej aplikácie, b) webovej stránky na základe čísla Užívateľa (loginu), ktoré Užívateľ dostane pri uzatvorené Nájomnej zmluvy alebo c) karty, ak o kartu Užívateľ pri spisovaní Nájomnej zmluvy prejaví záujem V prípade straty karty alebo odcudzenia bude Užívateľovi vydaná na základe žiadosti nová karta za poplatok 10,00 eur.
 1. Užívateľ sa v systéme Bikesharing voči Mestu identifikuje prostredníctvom svojich prístupových údajov – loginu a PIN. PIN sa odporúča uchovávať v tajnosti. Mesto nenesie zodpovednosť za zneužitie loginu alebo PIN. Stratu alebo možnosť zneužitia loginu alebo PIN je Užívateľ povinný oznámiť Mestu, aby login i PIN mohli byť zablokované. Užívateľ je oprávnený PIN kedykoľvek zmeniť vo svojom konte na adrese bikesharing.trnava.sk. Každý Užívateľ je zodpovedný za technické zabezpečenie svojho mobilného telefónu či iného zariadenia tak, aby nebolo možné zneužiť jeho prihlasovacie údaje, a to napríklad používaním zabezpečeného prístupu k zariadeniu, antivírusového alebo obdobného programu a pod.
 1. Užívateľ nesmie prenechať užívanie elektrobicykla inej osobe, okrem výnimky udelenej v článku 3 týchto VOP. Užívateľ je povinný starať sa o to, aby na elektrobicykli nevznikla škoda. Užívateľ znáša škodu, pokiaľ ju spôsobí sám Užívateľ alebo pokiaľ škodu spôsobí osoba, ktorej Užívateľ umožnil svojím konaním alebo opomenutím prístup k elektrobicyklu.
 1. Prenechanie elektrobicykla na užívanie Užívateľovi a jeho vrátenie Mestu sa uskutočňuje prostredníctvom systému Bikesharing. Okamihom prenechania elektrobicykla na užívanie Užívateľovi je odblokovanie elektrobicykla prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo s využitím karty Užívateľa, ktorými sa Užívateľ prihlási do systému Bikesharing. Okamihom vrátenia elektrobicykla je odhlásenie Užívateľa zo systému prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo jeho karty. Užívateľ je povinný sa presvedčiť, že elektrobicykel je riadne vrátený (možnosti vrátenia predmetu nájmu sú uvedené v cenníku).

 

III. Pravidlá používania elektrobicykla

 1. Každý Užívateľ používa elektrobicykel na vlastnú zodpovednosť, pred prevzatím elektrobicykla, najneskôr však bezprostredne po prevzatí elektrobicykla, je povinný skontrolovať jeho technický stav, najmä:
 1. brzdy – prednú i zadnú,
 2. prevádzkyschopnosť riadidiel a sedla,
 3. stav kolies
 1. Pokiaľ Užívateľ zistí poruchu technického stavu elektrobicykla, je povinný túto skutočnosť oznámiť Mestu na kontaktné telefónne číslo, e-mail, vyplnením kontaktného formulára alebo funkciou hlásenie porúch v mobilnej aplikácii a elektrobicykel okamžite vrátiť. Je zakázané, aby Užívateľ akýmkoľvek spôsobom elektrobicykel opravoval, upravoval, menil jednotlivé súčiastky alebo do neho inak zasahoval. Uvedené sa nevzťahuje  na prípadné upravenie výšky sedla.
 1. Elektrobicykel nesmie používať osoba mladšia ako 18 rokov s výnimkou, keď osobe staršej ako 16 rokov udelí zákonný zástupca pri uzatváraní nájomnej zmluvy písomný súhlas na používanie elektrobicykla alebo doplní súhlas na používanie elektrobicykla k už uzatvorenej nájomnej zmluve osobitne na Mestskom úrade v Trnave. Pokiaľ Užívateľ umožní využívať systém Bikesharing osobe mladšej ako 18 rokov, napr. poskytnutím svojich prístupových údajov (LOGIN + PIN) alebo poskytnutím platobných prostriedkov a pod., preberá za ňu akúkoľvek zodpovednosť.
 1. Užívateľ je povinný a zaväzuje sa zaobchádzať s elektrobicyklom so starostlivosťou riadneho hospodára a používať ho tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu. Počas celej doby užívania elektrobicykla Užívateľ zodpovedá za škody na elektrobicykli a tiež za škodu na zdraví a majetku voči tretím osobám, ktoré Užívateľ spôsobí v súvislosti s užívaním elektrobicykla, a to bez ohľadu na to, či elektrobicykel užíval sám alebo prenechal užívanie elektrobicykla inej osobe. Ak počas užívania elektrobicykla Užívateľom dôjde ku krádeži alebo poškodeniu alebo zničeniu elektrobicykla, ktoré bolo zavinené konaním Užívateľa alebo opomenutím povinnosti vyplývajúcej z týchto VOP, zaplatí v prípade poškodenia elektrobicykla Užívateľ Mestu náklady potrebné na uvedenie elektrobicykla do pôvodného stavu a v prípade zničenia elektrobicykla zaplatí Užívateľ Mestu jeho obstarávaciu cenu. Mesto nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli Užívateľovi vzniknúť v súvislosti s používaním elektrobicykla.
 1. Užívateľ sa zaväzuje neodkladať elektrobicykel na miestach, kde možno predpokladať krádež elektrobicykla alebo porušenie práv tretích osôb.
 1. Používať predmet nájmu možno len na verejne prístupných miestach. Elektrobicyklom nie je možné vchádzať do uzavretých budov a na súkromné pozemky.
 1. Elektrobicyklom nie je možné jazdiť na pešej zóne na Hlavnej ulici v meste Trnava. V prípade, ak užívateľ poruší tento zákaz, bude mu zablokované konto za porušenie VOP a udelená zmluvná pokuta vo výške podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke bikesharing.trnava.sk. Užívateľovi bude konto opätovne odblokované až po predchádzajúcom uhradení zmluvnej pokuty.
 1. Vrátenie elektrobicykla mimo určenej zóny je spoplatnené, výška poplatku je uvedená  v aktuálne platnom cenníku zverejnenom na bikesharing.trnava.sk. Vo vyznačenej červenej zóne nie je možné elektrobicykel vrátiť.
 1. Parkovanie (resp. vkladanie) zdieľaných mestských elektrobicyklov v cykloveži (do cykloveže) je zakázané. V prípade, že Užívateľ resp. iná osoba uvedený zákaz poruší a spôsobí tým prevádzkovateľovi alebo tretej osobe ujmu, je povinný všetku spôsobenú škodu nahradiť. V prípade registrovaného užívateľa bude jeho konto zablokované a udelená zmluvná pokuta vo výške podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke bikesharing.trnava.sk. Následne bude s uvedeným Užívateľom zmluva vypovedaná podľa článku X. týchto VOP. Možnosť opätovnej registrácie tohto Užívateľa nie je prípustná.
 1. Elektrobicykel je zakázané uzamykať zámkom na bicykel alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
 1. Kontrolu oprávnenosti užívania môže vykonávať poverený zamestnanec Mesta. Užívateľ je povinný preukázať súčinnosť.

 

IV. Pravidlá cestnej premávky

Užívateľ je povinný pri jazde na elektrobicykli dodržiavať pravidlá cestnej premávky ako sú určené príslušnými platnými právnymi predpismi najmä zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Je zakázané jazdiť na jednom elektrobicykli súčasne viacerým osobám.

 

V. Dopravná nehoda

 1. Pokiaľ sa Užívateľ stane účastníkom dopravnej nehody, je povinný postupovať podľa platných a účinných príslušných právnych predpisov. Túto skutočnosť je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Mestu na kontaktné telefónne číslo +421  917 335 430, e-mail bikesharing@trnava.sk alebo vyplnením kontaktného formuláru. Zároveň je Užívateľ povinný poskytnúť Mestu nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riešenie poistnej udalosti.
 2. Užívateľ nesie zodpovednosť za vznik škody voči tretím osobám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa miery svojho zavinenia. Škodu na elektrobicykli je Užívateľ povinný uhradiť Mestu.

 

VI. Krádež elektrobicykla

 1. Krádež elektrobicykla alebo pokus o krádež, pri ktorom vznikla škoda na elektrobicykli, je Užívateľ povinný a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu oznámiť Mestu a  Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru SR v Trnave.
 2. Pokiaľ Užívateľ svojím konaním alebo opomenutím poruší podmienky určené na uplatnenie poistného plnenia poistnou zmluvou alebo týmito VOP (najmä ponechanie elektrobicykla bez riadneho odhlásenia zo systému Bikesharing, ponechanie elektrobicykla na nevhodnom mieste a pod.) v dôsledku čoho prišlo ku krádeži, poškodeniu alebo zničeniu  elektrobicykla, je Užívateľ povinný a zaväzuje sa uhradiť Mestu vzniknutú škodu.

 

VII. Úhrada za používanie elektrobicykla

 1. Pred začatím používania elektrobicykla je Užívateľ povinný uhradiť v príslušnom kalendárnom roku sezónny poplatok vo výške podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke bikesharing.trnava.sk.
 1. Uhradením sezónneho poplatku Mesto Užívateľovi pripíše ku kontu Užívateľa v systéme Bikesharing kredit vo výške sezónneho poplatku podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke bikesharing.trnava.sk. Kreditom sa rozumie čiastka, ktorú Užívateľ skladá Mestu a ktorá je znižovaná o jednotlivé platby za nájom elektrobicykla, poplatok za vrátenie elektrobicykla mimo určenej zóny, poplatok za pauzovanie.
 1. V prípade, ak úhrada nájomného alebo poplatku za vrátenie mimo určenej zóny presiahne aktuálnu výšku zostávajúceho kreditu, vznikne Užívateľovi pohľadávka, ktorú je Užívateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní Mestu uhradiť. Za každý aj začatý deň omeškania je účtovaná zmluvná pokuta vo výške 1% z dlžnej sumy.
 1. Po ukončení sezóny sa nespotrebovaný kredit dobitý Užívateľom nad rámec úhrady sezónneho poplatku Užívateľovi pripíše ku kreditu v nasledujúcej sezóne v prípade, ak Užívateľ uhradí sezónny poplatok na nasledujúcu sezónu.

 

VIII. Sankcie a pokuty

 1. Ak bude Užívateľ užívať predmet nájmu v rozpore s VOP systému Bikesharing alebo elektrobicykel dostatočne nezabezpečí pred zneužitím, krádežou alebo poškodením, je Mesto oprávnené zablokovať mu užívateľské konto a udeliť mu zmluvnú pokutu až do výšky 100,00 eur. Užívateľovi bude konto opätovne odblokované až po predchádzajúcom uhradení zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu pri neustálom porušovaní VOP Užívateľom možno uložiť opakovane. Týmto nie je dotknutá povinnosť Užívateľa uhradiť Mestu prípadnú škodu, ktorá Mestu v uvedenej súvislosti vznikne.
 1. V prípade porušenia článku III. ods. 7 a  ods. 9 týchto VOP bude Užívateľovi udelená zmluvná pokuta vo výške podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webovej stránke bikesharing.trnava.sk.
 1. Pokiaľ bude Užívateľ používať elektrobicykel v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo poruší povinnosť vyplývajúcu z týchto VOP alebo z Nájomnej zmluvy, v dôsledku čoho bude uložená sankcia príslušnými orgánmi Policajného zboru SR alebo štátnej správy priamo Mestu, Užívateľ sa zaväzuje takúto sankciu Mestu uhradiť. Mesto je oprávnené požadovať od Užívateľa náhradu za zaplatenú sankciu a vyúčtovať Užívateľovi všetky náklady, ktoré Mestu v súvislosti s úhradou tejto sankcie vznikli.
 1. Mesto na základe individuálnych okolností konkrétneho prípadu môže rozhodnúť o prípadnom znížení alebo neudelení zmluvnej pokuty.

 

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ registráciou v systéme Bikesharing berie na vedomie, že v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu medzi užívateľom a Mestom dochádza podľa čl .6, odseku 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a § 13, ods.1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.
 1. Užívateľ ďalej v súvislosti s plnením a realizáciou práv a povinností v rámci uvedeného zmluvného vzťahu s Mestom registráciou v systéme Bikesharing bol oboznámený so spracovaním osobných údajov v rozsahu: kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, informácie o histórii objednávok, informácie o polohe elektrobicykla pri jeho prevzatí a vrátení, dátum registrácie do systému Bikesharing, údaje o verifikácii telefónneho čísla.
 1. Spracovávané osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia v zmysle Nájomnej zmluvy a týchto VOP, budú zverejnené len v rozsahu povinne zverejňovanej zmluvy podľa zákona o slobode informácií a nebudú poskytnuté tretej strane.

 2. Dotknutá osoba má právo v zmysle čl.15 - 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb a zákona č.18/2018 Z. z. uplatniť si svoje práva.

 

X. Ukončenie zmluvného vzťahu

 1. Ukončenie zmluvného vzťahu môže nastať:
 1. odstúpením od zmluvy,
 2. zánikom zmluvného vzťahu
 3. výpoveďou
 4. dohodou zmluvných strán.
 1. Užívateľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od podpísania nájomnej zmluvy. Pri odstúpení Užívateľa od nájomnej zmluvy sa z nevyčerpaného kreditu Užívateľa uhradia prípadné pohľadávky Mesta voči Užívateľovi a zvyšný kredit sa Užívateľovi vráti.
 1. Zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Mestom zanikne, ak Užívateľ neuhradí sezónny poplatok pre následnú sezónu. Pri zániku zmluvného vzťahu sa z nevyčerpaného kreditu Užívateľa uhradia prípadné pohľadávky Mesta voči Užívateľovi a zvyšný kredit sa Užívateľovi vráti na základe písomnej žiadosti.
 1. Nájomnú zmluvu je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu doručenou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví Nájomnej zmluvy. Zmluva končí už doručením výpovede druhej zmluvnej strane. Pri výpovedi sa z nevyčerpaného kreditu Užívateľa odpočíta kredit vo výške sezónneho poplatku, uhradia sa prípadné pohľadávky Mesta voči Užívateľovi a zvyšný kredit sa Užívateľovi vráti.
 1. Pohľadávky Mesta voči Užívateľovi ostávajú v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu.
 1. Ukončením zmluvného vzťahu zaniká právo Užívateľa užívať predmet nájmu. Užívateľ bude vyradený zo systému Bikesharing a jeho konto Užívateľa bude zablokované

 

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Užívateľ berie na vedomie, že ako spotrebiteľ má právo podať na Slovenskú obchodnú inšpekciu návrh na alternatívne riešenie sporu podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh na mimosúdne riešenie sporu z nájomnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webových stránok je možné podať aj prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line prevádzkovanej Európskou komisiou.
 1. Iné možnosti riešenia sporu nie sú existenciou vyššie uvedených mimosúdnych spôsobov dotknuté.
 1. Ustanoveniami VOP sa riadi uzatvorená Nájomná zmluva a každé jednotlivé užívanie elektrobicykla.
 1. Vzťahy neupravené týmito VOP a Nájomnou zmluvou sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi.
 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 2. 2020.
 1. Mesto je oprávnené jednostranne zmeniť VOP s tým, že Užívateľ túto zmenu prijíma prvým prevzatím elektrobicykla do užívania potom, ako budú zmenené VOP zverejnené na webovej stránke bikesharing.trnava.sk.
 1. Zmeny a doplnky VOP oznámi Mesto na webovej stránke www.arboriabike.sk aspoň 14 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.
 1. Užívateľ registráciou v systéme Bikesharing podľa čl. II ods. 3 písm. b) a c) a podpísaním Nájomnej zmluvy podľa čl. II ods. 3 písm. a) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.
 1. Nájomné zmluvy uzatvorené v rámci skúšobnej prevádzky zostávajú v platnosti.